Marża odsetkowa netto

17 lutego 2021
Category: Stóp Procentowych

Co to jest marża odsetkowa netto?

Marża odsetkowa netto (NIM) to miara porównująca dochód odsetkowy netto, jaki firma finansowa generuje z produktów kredytowych, takich jak pożyczki i kredyty hipoteczne, z odsetkami wychodzącymi, które płaci posiadaczom kont oszczędnościowych i certyfikatów depozytowych (CD). Wyrażony w procentach NIM jest wskaźnikiem rentowności, który przybliża prawdopodobieństwo, że bank lub firma inwestycyjna będzie dobrze prosperować w długim okresie. Wskaźnik ten pomaga potencjalnym inwestorom zdecydować, czy inwestować w daną firmę świadczącą usługi finansowe, zapewniając wgląd w rentowność ich dochodów odsetkowych w porównaniu z kosztami odsetkowymi.

Mówiąc najprościej: dodatnia marża odsetkowa netto sugeruje, że jednostka działa z zyskiem, podczas gdy wartość ujemna oznacza nieefektywność inwestycji. W tym drugim przypadku firma może podjąć działania naprawcze, przeznaczając środki na niespłacone zadłużenie lub przenosząc te aktywa na bardziej dochodowe inwestycje.

Marża odsetkowa nettoObliczanie marży odsetkowej netto

Marżę odsetkową netto można obliczyć według następującego wzoru:

Rozważmy następujący fikcyjny przykład: Załóżmy, że firma ABC może pochwalić się zwrotem z inwestycji w wysokości 1 000 000 USD, wydatkiem z tytułu odsetek w wysokości 2 000 000 USD i średnimi dochodami w wysokości 10 000 000 USD. W tym scenariuszu marża odsetkowa netto ABC wynosi -10%, co wskazuje, że spółka ABC straciła więcej pieniędzy z tytułu kosztów odsetek, niż zarobiła na swoich inwestycjach. Ta firma prawdopodobnie wypadłaby lepiej, gdyby wykorzystywała swoje fundusze inwestycyjne do spłaty długów, zamiast dokonywać tej inwestycji.

Co wpływa na marżę odsetkową netto

Na marżę odsetkową netto instytucji finansowej może wpływać wiele czynników, z których najważniejsze to podaż i popyt. Jeśli istnieje duże zapotrzebowanie na rachunki oszczędnościowe w porównaniu z kredytami, marża odsetkowa netto spada, ponieważ bank jest zobowiązany do wypłaty większych odsetek niż otrzymuje. I odwrotnie, jeśli popyt na pożyczki jest wyższy niż na kontach oszczędnościowych, gdzie więcej konsumentów pożycza niż oszczędza, marża odsetkowa netto banku wzrasta.

Polityka pieniężna i regulacja fiskalna mogą wpływać na marżę odsetkową banku, ponieważ kierunek stóp procentowych decyduje o tym, czy konsumenci pożyczają, czy oszczędzają.

Polityka pieniężna ustalana przez banki centralne również silnie wpływa na marże odsetkowe banku, ponieważ edykty te odgrywają kluczową rolę w regulowaniu popytu na oszczędności i kredyt. Gdy stopy procentowe są niskie, konsumenci częściej pożyczają pieniądze, a rzadziej je oszczędzają. Z biegiem czasu prowadzi to na ogół do wyższych marż odsetkowych netto. Z drugiej strony, jeśli stopy procentowe rosną, pożyczki stają się droższe, co sprawia, że ​​oszczędzanie staje się bardziej atrakcyjną opcją, co w konsekwencji zmniejsza marże odsetkowe netto.

Marża odsetkowa i bankowość detaliczna

Większość banków detalicznych oferuje oprocentowanie depozytów klientów, które generalnie oscylują wokół 1% rocznie. Jeżeli taki bank zgromadził depozyty pięciu klientów i wykorzystał te wpływy do udzielenia pożyczki małej firmie z roczną stopą oprocentowania w wysokości 5%, 4% marża między tymi dwiema kwotami jest uznawana za spread odsetkowy netto. Idąc krok dalej, marża odsetkowa netto oblicza ten wskaźnik na całej bazie aktywów banku.

Załóżmy, że bank ma aktywa w wysokości 1,2 miliona dolarów, 1 milion dolarów na depozytach z rocznym odsetkiem dla deponentów w wysokości 1% oraz pożyczki w wysokości 900 000 dolarów z oprocentowaniem 5%. Oznacza to, że zwrot z inwestycji wynosi 45 000 USD, a koszty odsetek – 10 000 USD. Stosując powyższy wzór marża odsetkowa banku netto wynosi 2,92%. Z NIM na plusie, inwestorzy mogą chcieć zdecydowanie rozważyć zainwestowanie w tę firmę.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy