Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM)

17 lutego 2021
Category: Ogólnie Rzecz

Definicja modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM)

Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) jest miarą relacji między oczekiwanym zwrotem a ryzykiem inwestycji w papiery wartościowe. Model ten służy do analizy papierów wartościowych i ich wyceny z uwzględnieniem oczekiwanej stopy zwrotu i kosztu zaangażowanego kapitału.

Formuła CAPM

Wzór CAPM (model wyceny aktywów kapitałowych) przedstawiono poniżej

Ra = Rrf + βa * (Rm – Rrf)

Składniki CAPM

Obliczenie CAPM opiera się na istnieniu następujących elementów

# 1 – Zwrot bez ryzyka (Rrf)

Stopa zwrotu wolna od ryzyka to wartość przypisana inwestycji, która gwarantuje zwrot przy zerowym ryzyku. Uważa się, że inwestycje w amerykańskie papiery wartościowe niesie ze sobą zerowe ryzyko, ponieważ istnieje minimalna szansa na niewypłacalność rządu. Ogólnie rzecz biorąc, wartość zwrotu wolnego od ryzyka jest równa rentowności 10-letnich obligacji rządowych USA.

# 2 – Premia za ryzyko rynkowe (Rm – Rrf)

Premia za ryzyko rynkowe to oczekiwany zwrot, jaki inwestor uzyskuje (lub spodziewa się otrzymać w przyszłości) z posiadania portfela obciążonego ryzykiem zamiast aktywów wolnych od ryzyka. Stawka premii umożliwia inwestorowi podjęcie decyzji o tym, czy inwestycja w papiery wartościowe ma nastąpić, a jeśli tak, o stopie, jaką uzyska on poza zyskiem wolnym od ryzyka oferowanym przez rządowe papiery wartościowe.

# 3 – Beta (βa)

Beta jest miarą zmienności akcji w odniesieniu do całego rynku. Wahania, które będą spowodowane na akcjach w związku ze zmianą warunków rynkowych, są oznaczone jako Beta. Na przykład, jeśli beta akcji wynosi 1,2, spowodowałoby to 120% zmianę z powodu jakiejkolwiek zmiany na rynku ogólnym. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy Beta jest mniejsza niż 1. W przypadku Beta, która jest równa 1, akcje są zsynchronizowane ze zmianami na rynku.

Przykłady CAPM (model wyceny aktywów kapitałowych)

Poniżej znajdują się przykłady CAPM (model wyceny aktywów kapitałowych)

Przykład 1

Załóżmy, że akcje mają następujące informacje. Jest notowana na londyńskiej giełdzie i działa w całej Europie. Rentowność 10-letnich papierów skarbowych Wielkiej Brytanii wynosi 2,8%. Akcje, o których mowa, mają zarabiać 8,6% według danych historycznych. Beta dla akcji wynosi 1,4, czyli 140% jest zmienna w stosunku do zmian na ogólnej giełdzie.

Oczekiwana stopa zwrotu z akcji zostanie obliczona jak poniżej.

Formuła CAPM ( oczekiwany zwrot) = zwrot bez ryzyka (2,8%) + Beta (1,4) * premia za ryzyko rynkowe (8,6% -2,8%)

 • = 2,8 + 1,4 * (5,8)
 • = 2,8 + 8,12

Oczekiwana stopa zwrotu = 10,92

Przykład nr 2

Thomas musi podjąć decyzję o zainwestowaniu w Stock Marvel lub Stock DC przy użyciu modelu CAPM zilustrowanego na poniższym zrzucie ekranu z pracy. Thomas musi zdecydować, czy zainwestuje w Stock Marvel lub Stock DC, mając do dyspozycji podane informacje. Marvel – powrót 9,6%, beta 0,95. DC – zwrot 8,7%, Beta 1,2. Wolny od ryzyka zwrot z rynku, mierzony stopą zwrotu z akcji rządowych, wynosi 5,6%.

Oczekiwana stopa zwrotu cudu akcji zostanie obliczona jak poniżej.

Wzór – Oczekiwany zwrot = zwrot bez ryzyka (5,60%) + Beta (95,00) * Premia za ryzyko rynkowe (9,60% -5,60%)

Oczekiwana stopa zwrotu = 9,40%

Oczekiwana stopa zwrotu z akcji DC zostanie obliczona jak poniżej.

Wzór – Oczekiwany zwrot = zwrot bez ryzyka (5,6%) + Beta (1,2) * Premia za ryzyko rynkowe (8,7% -5,6%)

Oczekiwana stopa zwrotu = 9,32%

Dlatego inwestor powinien zainwestować w Stock Marvel.

Zalety CAPM

 • CAPM bierze pod uwagę tylko systematyczne lub rynkowe ryzyko, a nie jedyne nieodłączne lub systemowe ryzyko dla danego papieru wartościowego. Czynnik ten eliminuje niejasność związaną z indywidualnym ryzykiem bezpieczeństwa, a podstawowym czynnikiem staje się jedynie ogólne ryzyko rynkowe, które ma pewien stopień pewności. Model zakłada, że ​​inwestor posiada zdywersyfikowany portfel, dzięki czemu niesystematyczne ryzyko jest eliminowane pomiędzy stanami akcji.
 • Jest szeroko stosowany w branży finansowej do obliczania kosztu kapitału własnego i ostatecznie do obliczania średniego ważonego kosztu kapitału, który jest szeroko stosowany do sprawdzania kosztu finansowania z różnych źródeł. Jest postrzegany jako znacznie lepszy model obliczania kosztu kapitału własnego niż inne obecne modele, takie jak model wzrostu dywidendy (DGM)
 • To uniwersalny i łatwy w użyciu model. Biorąc pod uwagę szeroką obecność tego modelu, można go łatwo wykorzystać do porównań między stadami różnych krajów.

Wady CAPM

 • Model wyceny aktywów kapitałowych opiera się na różnych założeniach. Jednym z założeń jest to, że bardziej ryzykowne aktywa przyniosą wyższy zwrot. Następnie do obliczenia Beta są wykorzystywane dane historyczne. Model zakłada również, że wyniki historyczne są dobrą miarą przyszłych wyników funkcjonowania akcji. Jednak jest to dalekie od prawdy.
 • Model zakłada również, że zwrot wolny od ryzyka pozostanie stały w trakcie inwestycji w akcje. Jeśli zwrot z rządowych papierów skarbowych wzrośnie lub spadnie, zmieni to stopę zwrotu wolną od ryzyka i potencjalnie sposób obliczenia modelu. Nie jest brane pod uwagę przy obliczaniu CAPM
 • Model zakłada, że ​​inwestorzy mają dostęp do tych samych informacji i mają ten sam proces decyzyjny w odniesieniu do ryzyka i zwrotów związanych z papierami wartościowymi. Zakłada on, że za dany zwrot inwestorzy będą preferować papiery o niskim ryzyku od papierów o wysokim ryzyku. Przy danym ryzyku inwestorzy będą preferować wyższe zwroty od niższych. Chociaż jest to ogólna wskazówka, niektórzy bardziej ekstrawaganccy inwestorzy mogą nie zgadzać się z tą teorią.

Ograniczenia modelu wyceny aktywów kapitałowych

Oprócz założeń bezpośrednio związanych z czynnikami związanymi z zasobami i formułą obliczeniową modelu wyceny aktywów kapitałowych, znajduje się lista ogólnych założeń, które przyjmuje model, którym warto się przyjrzeć.

 • Jedynie zwroty i ryzyko związane z papierami wartościowymi są czynnikami decyzyjnymi inwestora. Nie ma odpowiedzialności za długoterminowy wzrost lub czynniki jakościowe związane z akcją, które mogłyby wpłynąć na inwestora do podjęcia alternatywnego kroku.
 • Na rynku panuje doskonała konkurencja i żaden inwestor nie może wpływać na ceny lub zwroty z akcji. Nie ma ograniczeń co do krótkiej sprzedaży akcji; nie ma też kontroli nad podzielnością jednostek kupna i sprzedaży.
 • Nie ma żadnych podatków od uzyskanych zwrotów lub kosztów finansowania zewnętrznego w odniesieniu do kwoty, która jest dodatkowo wykorzystana do uzyskania odsetek od inwestycji.
 • Wreszcie model zakłada, że ​​inwestor ma awersję do ryzyka i ma działać jako istota racjonalna i maksymalizować swoją użyteczność.

Wniosek

CAPM jest powszechnie uważany za jeden z najważniejszych modeli obliczania ryzyka i zwrotów związanych z inwestowaniem w akcje. Chociaż wykorzystuje kilka założeń, uzasadnienie modelu i łatwość użytkowania sprawiają, że jest to jeden z akceptowanych i logicznych sposobów pomocy inwestorom w podejmowaniu decyzji.

Wideo o modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM)

Polecane artykuły

Ten artykuł jest przewodnikiem po tym, czym jest model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) i jego definicją. Tutaj omawiamy wzór CAPM do obliczania CAPM wraz z praktycznymi przykładami, zaletami i wadami. Możesz dowiedzieć się więcej o rachunkowości z następujących artykułów –

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy